සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

3. සතිපට්ඨාන සංයුත්තය

7. අප්පමාද වර්ගය

1–10. තථාගතාදිසුත්තදසකං

(මග්ගසංයුත්තයේ අප්පමාද වර්ගයට සතර සතිපට්ඨානය යොදා ගැනීමෙන් මෙහි සූත්‍ර දහය සම්පූර්ණවේ.)

අප්පමාදවග්ගො සත්තමො.