සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

3. සතිපට්ඨාන සංයුත්තය

8. බලකරණීය වර්ගය

1–12. බලාදිසුත්තද්වාදසකං

(මග්ගසංයුත්තයේ බලකරණීය වර්ගයට සතර සතිපට්ඨානය යොදාගැනීමෙන් මෙහි සූත්‍ර දොළස සම්පූර්ණවේ.)

බලකරණීයවග්ගො අට්ඨමො.