සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

4. ඉන්ද්‍රිය සංයුත්තය

1. සුද්ධින්ද්‍රිය වර්ගය

8. දට්ඨබ්බින්ද්‍රිය සූත්‍රය

[2] “මහණෙනි, මේ ඉන්ද්‍රිය පසෙක් වෙති. කවර පසෙක්ද, සද්ධින්ද්‍රිය, විරියින්ද්‍රිය, සතින්ද්‍රිය, සමාධින්ද්‍රිය, පඤ්ඤින්ද්‍රිය යනුයි.

[3] මහණෙනි, සද්ධින්ද්‍රිය කොතැන්හි දතයුතුද? මේ සතර සොතාපත්ති අඞගයන්හි සද්ධින්ද්‍රියන් දතයුතුයි. මහණෙනි, විරින්ද්‍රිය කොතැන්හි දතයුතුද? මේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධානයන්හි විරියින්ද්‍රිය දතයුතුයි. මහණෙනි, සතින්ද්‍රිය කොතැන්හි දත යුතුද? මේ සතර සතිපට්ඨානයන්හි සතින්ද්‍රිය දතයුතුයි. මහණෙනි, සමාධින්ද්‍රිය කොතැන්හි දත යුතුද? මේ සතර සතර ධ්‍යානයන්හි සමාධින්ද්‍රිය දතයුතුයි. මහණෙනි, පඤ්ඤින්ද්‍රිය කොතැන්හි දතයුතුද? මේ ආර්ය සත්‍ය සතරෙහි පඤ්ඤින්ද්‍රිය දතයුතුයි. මහණෙනි, මොව්හු වනාහි පඤ්චෙන්ද්‍රියයෝයි.”