සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

6. බල සංයුත්තය

1. ගංගාපෙය්‍යාල වර්ගය

1–12. බලාදිසුත්තද්වාදසකං

1. පාචීනනින්න සූත්‍රය.

[1] මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරන සේක. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‘මහණෙනියි’ කියා භික්ෂූන් ඇමතූසේක. ‘ස්වාමිනියි’ කියා ඒ භික්ෂූන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. (එවිට) භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළසේක.

[2] “මහණෙනි බල පසක් වෙත්. කවර පසක්ද යත්, සද්ධාබලය, විරිය බලය, සති බලය, සමාධි බලය, පඤ්ඤා බලය, යනුයි. මහණෙනි, මොව්හු වනාහි පඤ්ච බලයෝයි”

[3] “මහණෙනි, යම්සේ ගංගානදිය පෙරදිගට නැඹුරුද, පෙරදිගට නැමී පවතීද, පෙරදිගට හැරී පවතීද, මහණෙනි එපරිද්දෙන් පඤ්ච බලයන් වඩන්නාවූ පඤ්ච බලයන් බහුල කරන්නාවූ මහණතෙම නිවනට නැමුණේ නිවනට හැරුණේ නිවනට බරවූයේ වෙයි.

[4] “මහණෙනි, පඤ්ච බලයන් වඩන්නාවූ පඤ්ච බලයන් බහුල කරන්නාවූ මහණතෙමේ කෙසේ නිවනට නැමුණේ නිවනට හැරුණේ නිවනට බරවූයේ වෙයිද? මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම නිවන් ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරොධය ඇසුරුකළ නිවනට නැමුණු සද්ධාබලය වඩයි.

“නිවන් ඇසුරුකළ විරාගය ඇසුරුකළ, නිරොධය ඇසුරුකළ නිවනට නැමුණු විරිය බලය වඩයි.

“නිවන් ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරුකළ, නිරොධය ඇසුරුකළ, නිවනට නැමුණු සතිබලය වඩයි.

“නිවන් ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරුකළ, නිරොධය ඇසුරුකළ, නිවනට නැමුණු සමාධි බලය වඩයි.

නිවන් ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරුකළ නිරොධය ඇසුරුකළ නිවනට නැමුණු පඤ්ඤා බලය වඩයි.

[5] “මහණෙනි මෙසේ වනාහි පඤ්චබලයන් වඩන්නාවූ පඤ්ච බලයන් බහුල කරන්නාවූ මහණතෙමේ නිවනට නැමුණේ නිවනට බරවූයේ වෙයි.”

2-12.

ගංගාපෙය්‍යාල වර්ගයේ බල වශයෙන් ඉතිරි සූත්‍ර එකොළසද යොදාගැනීමෙන් මේ වර්ගය සම්පූර්ණවේ

ගඞ්ගාපෙය්‍යාලවග්ගො පඨමො.