සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

8. අනුරුද්ධ සංයුත්තය

1. රහොගත වර්ගය

9. අම්බපාලිවන සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේද ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේද විසාලා මහනුවර අම්බපාලි වනයෙහි වාසය කෙරෙත්.

එකල්හි ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ සවස් කාලයෙහි විවේකයෙන් නැඟී සිටියේ ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් සමග සතුටුවූහ. සතුටුවිය යුතු සිහිකටයුතු කථාව කොට එක්පසෙක වැඩ උන්හ. එක්පසෙක උන්නාවූ ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන්ට මෙය කීහ.

“ඇවැත් අනුරුද්ධයෙනි, ඔබගේ ඉන්ද්‍රියයෝ අතිශයින් ප්‍රසන්නයහ. මුහුණෙහි වර්ණය පිරිසිදුය, විශෙෂයෙන් පැහැපත්ය ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ තෙමේ මේ කාලයෙහි කවර නම් විහරණයකින් වැඩි වශයෙන් වාසය කරන්නේද?”යනුයි.

“ඇවැත්නි, මම මේ කාලයෙහි වැඩි වශයෙන් සතර සතිපට්ඨානයන්හි මනාකොට පිහිටවූ සිත් ඇතිව වාසය කරමි. කවර නම් සතරක්හිද යත්?

“ඇවැත්නි, මම මේ ශාසනයෙහි කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇතිව යහපත් නුවණ ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව මේ ස්කන්ධ ලොකයෙහි ලොභයද ද්වෙෂයද දුරුකොට කයෙහි කය නැවත නැවත බලමින් වාසය කරමි.

“කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇතිව යහපත් නුවණ ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව මේ ස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලොභයද ද්වෙෂයද දුරුකොට වේදනාවන්හි වේදනාව නැවත නැවත බලමින් වාසය කරමි.

“කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇතිව යහපත් නුවණ ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව මේ ස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලොභයද ද්වෙෂයද දුරුකොට සිතෙහි සිත නැවත නැවත බලමින් වාසය කරමි.

“කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇතිව යහපත් නුවණ ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව මේ ස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලොභයද ද්වෙෂයද දුරුකොට ධර්මයන්හි ධර්මයන් නැවත නැවත බලමින් වාසය කරමි.

“ඇවැත්නි, මම මේ සතර සතිපට්ඨානයන්හි මනා කොට පිහිටවූ සිත් ඇතිව මේ කාලයෙහි වැඩි වශයෙන් වාසය කරමි.”

“ඇවැත්නි යම් ඒ භික්ෂුවක් රහත් වූයේ ක්ෂය කළ ආශ්‍රවයන් ඇත්තේ සසර වැස නිමවූ බඹසර ඇත්තේ කරන ලද කටයුතු ඇත්තේ බහා තැබූ කෙලෙස් බර ඇත්තේ තමාගේ අර්ථයට පැමිණියේ ක්ෂය කළ භව බැඳුම් ඇත්තේ මනා කොට දැන කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුණේද ඒ භික්ෂුව මේ සතර සතිපට්ඨානයන්හි මනාකොට පිහිටවූ සිත් ඇතිව වැඩි වශයෙන් වාසය කරන්නේයයි” කීය.

“ඇවැත්නි, අපි ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන්ගේ සමීපයෙන්ම කියන්නාවූ යම් අභීත වචනයක් ඇසුවෙමුද එය අපට ලාභයකි. අප විසින් මනාව ලබන ලද්දකියි” (ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ) කීහ.