සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

10. ආනාපාන සංයුත්තය

2. දුතිය ඒක ධමම වර්ගය

10. ආසවක්ඛය සූත්‍රය

“මහණෙනි, වඩන ලද්දාවූ බහුල කරන ලද්දාවූ ආනාපාන සති සමාධිය ආශ්‍රවයන් ක්ෂය කිරීම පිණිස පවතියි. මහණෙනි, කෙසේ වඩන ලද්දාවූ, කෙසේ බහුල කරන ලද්දාවූ ආනාපාන සති සමාධිය ආශ්‍රවයන් ක්ෂයකිරීම පිණිස පවතීද?

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 7 වෙනි සූත්‍රයේ 3 වෙනි ඡෙදය මෙනි)

“මහණෙනි, මෙසේ වඩන ලද්දාවූ, මෙසේ බහුල කරන ලද්දාවූ ආනාපාන සති සමාධිය වනාහි ආශ්‍රවයන් ක්ෂයකිරීම පිණිස පවතියි”

දුතියො වග්ගො.

දසවෙනි ආනාපාන සති සංයුත්තය නිමි.