සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

11. සොතාපත්ති සංයුත්තය

2. රාජකාරාම වර්ගය

9. දුතිය දෙවචාරිකා සූත්‍රය

(මේ වර්ගයේ 8 සූත්‍රයේ 1-9 ඡෙදයන්හි අග තිබෙන “උපදිත්” යනු මෙහිදී “උපන්නාහුය” කියා වෙනස් කොට ගැනීමෙන් මේ සූත්‍රය සම්පූර්ණවේ.)