සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

11. සොතාපත්ති සංයුත්තය

5. සගාථක පුඤ්ඤාභිසන්ද වර්ගය

4. පඨම මහද්ධන සූත්‍රය

(4, 5, 6, 7 සහ 10 සූත්‍රයන්හි මේ ඡෙදය 4 වර්ගයේ 1 සූත්‍රයේ මුල් ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, ධර්ම සතරකින් යුක්තවූ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙම ආර්‍ය්‍ය ධනයෙන් ආඪ්‍යය. මහත් ධන ඇත්තේය. මහත් භොග ඇත්තේය. මහත් යසස් ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ. කවර සතරකින්ද,

(මේ ඡෙද පුඤ්ඤාභිසන්ද වර්ගයේ 1 වෙනි සූත්‍රයේ 2, 4, 6, 8 වෙනි ඡෙද මෙන් වෙත්.)

“මහණෙනි, මේ ධර්ම සතරින් යුක්තවූ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙම ආර්‍ය්‍ය ධනයෙන් ආඪ්‍යය. මහත් ධන ඇත්තේය. මහත් භොග ඇත්තේය. මහත් යසස් ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ යයි” වදාළේය.