සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

11. සොතාපත්ති සංයුත්තය

5. සගාථක පුඤ්ඤාභිසන්ද වර්ගය

10. චතුරංග සූත්‍රය

“මහණෙනි, මේ සොතාපත්තියංග සතරක් වෙති. කවර සතරක්ද, සත්පුරුෂ සේවනය, සද්ධර්මශ්‍රවණය, යොනිසොමනසිකාරය ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය යනුයි. මහණෙනි, මේ සොතාපත්තියංග සතර වෙති.

සගාථකපුඤ්ඤාභිසන්දවග්ගො පඤ්චමො.