සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

11. සොතාපත්ති සංයුත්තය

7. මහාප්‍රඥා වර්ගය

3. විපුලපඤ්ඤතා සූත්‍රය

‘මහණෙනි, වඩනලද්දාවූ පුරුදුකරනලද්දාවූ මේ ධර්ම සතර විපුලපඤ්ඤභාවය පිණිස පවතිත්.

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 1 සූත්‍රයේ 3 ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, වඩනලද්දාවූ, පුරුදුකරනලද්දාවූ මේ ධර්ම සතර විපුලපඤ්ඤභාවය පිණිස පවතිත්යයි” වදාළසේක.