සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

11. සොතාපත්ති සංයුත්තය

7. මහාප්‍රඥා වර්ගය

5. අසාමන්ත පඤ්ඤතා සූත්‍රය

“මහණෙනි, වඩනලද්දාවූ, පුරුදුකරනලද්දාවූ, මේ ධර්ම සතර අසාමන්ත පඤ්ඤභාවය පිණිස පවතිත්.

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 1 සූත්‍රයේ 3 ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, වඩනලද්දාවූ පුරුදුකරන ලද්දාවූ මේ ධර්ම සතර අසාමන්ත පඤ්ඤභාවය පිණිස පවතිත්යයි” වදාළසේක.