සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

11. සොතාපත්ති සංයුත්තය

7. මහාප්‍රඥා වර්ගය

11. ජවන පඤ්ඤතා සූත්‍රය

“මහණෙනි, වඩන ලද්දාවූ පුරුදු කරන ලද්දාවූ මේ ධර්ම සතර ජවන පඤ්ඤා භාවය පිණිස පවතිත්.

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 1 සූත්‍රයේ 3 ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, වඩන ලද්දාවූ පුරුදු කරන ලද්දාවූ මේ ධර්ම සතර ජවන පඤ්ඤාභාවය පිණිස පවතිත්යයි” වදාළසේක.