සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

11. සොතාපත්ති සංයුත්තය

7. මහාප්‍රඥා වර්ගය

13. නිබ්බෙධික පඤ්ඤතා සූත්‍රය

‘මහණෙනි, වඩන ලද්දාවූ පුරුදු කරන ලද්දාවූ මේ ධර්ම සතර නිබ්බේධික පඤ්ඤා භාවය පිණිස පවතිත්.

“මහණෙනි, කවර සතරක්ද? සත්පුරුෂ සේවනය, සද්ධර්මශ්‍රවණය, යෝනිසොමනසිකාරය හා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියද වෙති

“මහණෙනි, වඩන ලද්දාවූ පුරුදු කරන ලද්දාවූ මේ ධර්ම සතර නිබ්බේධික පඤ්ඤා භාවය පිණිස පවතී”

මහාපඤ්ඤවග්ගො සත්තමො.

එකොළොස් වැනි සොතාපත්ති සංයුත්තය නිමි.