සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

12. සච්ච සංයුත්තය

2. ධම්මචක්කප්පවත්ත වර්ගය

2. අනුනුස්සුත අරියසච්ච සූත්‍රය

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 1 වෙනි සූත්‍රයේ 1 වෙනි ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛ ආර්‍ය්‍යය සත්‍යයයි කියා තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය. විද්‍යාව පහළවිය. ඥානය පහළවිය ප්‍රඥාව පහළවිය. ආලෝකය පහළවිය.

“මහණෙනි, ඒ මේ දුක්ඛාර්‍ය්‍යසත්‍යය පිරිසිඳ දතයුතුයයි තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය. විද්‍යාව පහළවිය. ඥානය පහළවිය ප්‍රඥාව පහළ විය. ආලෝකය පහළවිය.

“මහණෙනි, ඒ මේ දුක්ඛාර්‍ය්‍යසත්‍යය පිරිසිඳ දන්නාලදැයි තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය. විද්‍යාව පහළවිය. ඥානය පහළවිය. ප්‍රඥාව පහළවිය. ආලෝකය පහළවිය.

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛසමුදයආර්‍ය්‍යය සත්‍යයයි. තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය. විද්‍යාව පහළවිය. ඥානය පහළවිය. ප්‍රඥාව පහළවිය. ආලෝකය පහළවිය.

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛ සමුදය ආර්‍ය්‍යය සත්‍යය පහකළ යුතුයි තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය. විද්‍යාව පහළවිය. ඥානය පහළවිය ප්‍රඥාව පහළවිය. ආලෝකය පහළවිය.

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛසමුදයආර්‍ය්‍යයසත්‍යය පහකරන ලදැයි තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය. විද්‍යාව පහළවිය. ඥානය පහළවිය. ප්‍රඥාව පහළවිය. ආලෝකය පහළවිය.

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛ නිරොධ ආර්‍ය්‍යසත්‍යයයි තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය, විද්‍යාව පහළවිය, ඥානය පහළවිය, ප්‍රඥාව පහළවිය. ආලෝකය පහළවිය.

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛ නිරොධාර්‍ය්‍ය සත්‍යය ප්‍රත්‍යක්ෂ කටයුතුයි. තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය, ඥානය පහළවිය, ප්‍රඥාව පහළ විය. විද්‍යාව පහළවිය, ආලෝකය පහළවිය

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛ නිරොධාර්‍ය්‍ය සත්‍යය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන ලදැයි තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය. ඥානය පහළවිය. ප්‍රඥාව පහළවිය, විද්‍යාව පහළවිය. ආලෝකය පහළවිය.

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛ නිරොධ ගාමිනී පටිපදා ආර්‍ය්‍ය සත්‍යයයි තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඅසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය, ඥානය පහළවිය, ප්‍රඥාව පහළවිය, විද්‍යාව පහළවිය, ආලෝකය පහළවිය,

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛනිරොධගාමිණී පටිපදා ආර්‍ය්‍යසත්‍යය වැඩිය යුතුයයි පෙර නො ඇසූ විරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය, ඥානය පහළවිය, ප්‍රඥාව පහළවිය, විද්‍යාව පහළවිය, ආලෝකය පහළවිය.

“මහණෙනි, මේ දුක්ඛ නිරොධ ගාමිණී පටිපදා ආර්‍ය්‍ය සත්‍යය වඩනලදැයි තථාගතයන් වහන්සේලාට පෙර නොඇසූවිරූ ධර්මයන්හි නුවණැස පහළවිය, ඥානය පහළවිය, ප්‍රඥාව පහළවිය, විද්‍යාව පහළවිය, ආලෝකය පහළවිය,