සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

12. සච්ච සංයුත්තය

3. කොටිගාම වර්ගය

9. සච්ච පරිඤ්ඤෙය්‍ය සූත්‍රය

(මේ ඡෙදය ධම්මචක්කප්පවත්තන වර්ගයේ 3 වෙනි සූත්‍රයේ 2 වෙනි ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, මේ චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යයන් අතර පිරිසිඳ දතයුතු ආර්‍ය්‍යසත්‍යයන් ඇත්තේය. පහකළ යුතු ආර්‍ය්‍ය සත්‍යයක් ඇත්තේය. ප්‍රත්‍යක්ෂ කළයුතු ආර්යසත්‍යයක් ඇත්තේය. වැඩියයුතු ආර්ය සත්‍යයක් ඇත්තේය. මහණෙනි, පිරිසිඳ දතයුතු ආර්‍ය්‍යසත්‍යය කවරේද?

“මහණෙනි, දුක්ඛාර්‍ය්‍යසත්‍යය පිරිසිඳ දතයුත්තේය. දුක්ඛසමුදයාර්‍ය්‍යසත්‍යය පහකළයුත්තේය. දුක්ඛනිරොධාර්‍ය්‍ය සත්‍යය ප්‍රත්‍යක්ෂ කළයුත්තේය. දුක්ඛනිරොධගාමිනී ප්‍රතිපදාර්‍ය්‍යසත්‍යය වැඩිය යුත්තේය

(මේ ඡෙදය ධම්මචක්කප්පවත්තන වර්ගයේ 3 වෙනි සූත්‍රයේ 7 වෙනි ඡෙදය මෙනි.)