ඛුද්දකනිකායෙ

සුත්ත නිපාතය

1. උරග වර්ගය

8. (කරණීය) මෙත්ත සූත්‍රය

(මෙහි ඛුද්දකනිකායේ ඛුද්දක පාඨයන්හි 9 සූත්‍රය යෙදිය යුතුයි.)

මෙත්තසුත්තං අට්ඨමං නිට්ඨිතං.