ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

දෙවෙනි වර්ගය

1.11. චූලගවච්ඡ ථෙර ගාථා

“තථාගත බුදුන් විසින් දෙසන ලද සත්තිස් බොධිපාක්ෂික ධර්මයෙහි නොහොත් නව ලොවුතුරා දහමෙහි (ඇලීම් වශයෙන් ප්‍රීති බහුල ඇති මහණ තෙම සියලු සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීමට පිහිටවූ පරම සුඛවූ ශාන්ත පදයට පැමිණෙන්නේය.”

ආයුෂ්මත් චූලගවච්ඡ තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.