ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

දෙවෙනි වර්ගය

1.14. වන වච්ඡ සාමණෙර ගාථා

“සීවකය, මෙයින් වනයට යම්හ”යි උපධ්‍යයන් වහන්සේ මට කීහ. මගේ කය ගම්හි වෙසේ, මා සීත වනයට ගියේය. සයනය කරමින් හෝ යෙමි කවර හෙයින්ද යත්? නුවණැතියන්ගේ කිසිතැනෙක ඇල්මෙක්නැත. එහෙයිනි”

වන වච්ඡ සාමණෙර තෙම මේ ගාථාව වදාළේය.