ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

දෙවෙනි වර්ගය

1.15. කුණ්ඩධාන ථෙර ගාථා

“කාමරාගාදී ඔරම්භාගිය පස් සංයෝජනයන් සිඳිනේය. රූප රාගාදී උද්ධම්භාගිය පස් සංයොජනයන් හරනේය. ශ්‍රද්ධාදී පස් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් අනාගාමී මාර්ගයෙන් මත්තෙහිත් වඩනේය. පස් වැදෑරුම් සංඝයන් (ඇලුම්) ඉක්ම ගියාවූ රහත් මහණතෙම ‘ඔඝතිණ්ණය’යි කියනු ලැබේ”

ආයුෂ්මත් කුණ්ඩධාන තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.