ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

පළමුවන වර්ගය

1.2. මහාකොට්ඨිතථෙර ගාථා

“සංසිඳුනාවූ, සැම පවින් වැළකුණාවූ පමණින් යුක්තව කථාකරණ උඩඟු නොවූ මහණතෙම ගසක කොළයක් හෙළලන සුළඟක් සෙයින් ලාමකවූ, අකුශල ධර්මයන් කම්පාකොට හරනේය.” මහා කොට්ඨිත ස්ථවිරතෙම මේ ගාථාව වදාළේය.