ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

තුන්වන වර්ගය

1.26. අභය ථෙර ගාථා

“සූර්ය බන්ධුවූ බුදුහුගේ සුභාෂිත තෙපුල් අසා සත් කඩක් කොට පැළුෑ අශ්ව රොමයක් ඊයකින් විදුනාක් මෙන් පරම සුඛවූ නිර්වාණ ධර්මය මම අවබොධ කළෙමි.”

ආයුෂ්මත් අභය තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.