ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

සතරවන වර්ගය

1.38. ගවම්පති ථෙර ගාථා

“යමෙක් ඍද්ධි බලයෙන් ‘සරභු’ නම් මහා ගඟ (ගලන්නට නොදී දිය පහර නවතා පර්වත කූටයක් සේ මහත් දිය කඳ) රැඳවීද, ඒ ගවම්පති තෙර කිසිදු බන්ධනයකින් නොබැඳුණෙක, තෘෂ්ණා නැත්තෙක. සියලු රාගාදී ඇලීම් ඉක්මවා ගියාවූ භවයාගේ පරතෙරට පැමිණි පූජ්‍යවූ ඒ ක්ෂීණාශ්‍රව මුනීන් දෙවියෝ වඳනාහ.”

ආයුෂ්මත් ගවම්පති තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.