ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

සතරවන වර්ගය

1.39. තිස්ස ථෙර ගාථා

“සිහි ඇති සසර බිය දක්නා මහණතෙම සිරියෙන් (අඩයටියෙන්) පහළක්හු මෙන්ද මස්තකය ගිනිගෙන දැවෙන කළෙක්හි මෙන්ද, කාම රාගය ගෙවා හරනා පිණිස අප්‍රමාදව වාසය කරන්නේය.”

ආයුෂ්මත් තිස්ස තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.