ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

සතරවන වර්ගය

1.40. වඞ්ඪමාන ථෙර ගාථා

“ස්මෘති සම්පන්න සසර බිය දක්නා මහණතෙමේ සිරියෙන් පහළක්හු මෙන්ද, භව රාගය ගෙවා හරනා පිණිස අප්‍රමාදව වාසය කරන්නේය.”

ආයුෂ්මත් වඞ්ඪමාන තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.

වග්ගො චතුත්ථො නිට්ඨිතො.