ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

පඤ්චමවග්ගො

1.42. බදිරවනිය රෙවත ථෙර ගාථා

“චාලායෙනි, උපචාලායෙනි, සීසූප චාලායෙනි, කිම තෙපි සිහියෙන් යුක්තව වාසය කරන්නහුද? විනිවිද දක්නාවූ වාලවෙධියකු වැනි තොපගේ මයිල් තෙරණුවෝ වැඩිසේක.”

ආයුෂ්මත් බදිරවනිය රෙවත තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.