ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

පඤ්චමවග්ගො

1.50. විමල ථෙර ගාථා

“පොළවද, තෙමීයයි. සුළඟද හමයි. අහස්හි විදුලියද, හැසිරෙයි. කාමාදී විතර්කයෝ සංසිඳෙති. මාගේ සිත ලොකොත්තර සමාධියෙන් යහපත්ව පිහිටියේය.

ආයුෂ්මත් විමලතෙරණුවෝ මේ ගාථා වදාළහ.

පස්වන වර්ගය නිමි.