ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

ඡට්ඨවග්ගො

1.54. උත්තිය ථෙර ගාථා

“මෙඝය තෙමේ සුන්දර ගීතයක් මෙන් වසී. සෙවෙනි කළ මාගේ කුටිය සැපය එළවන්නීය. වාතප්‍රවේශ රහිතය. එහි තනියම වාසය කෙරෙමි. මෙඝය, දැන් කැමැත්තෙහි නම් වසින්න.”

ආයුෂ්මත් උත්තිය තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.