ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

ඡට්ඨවග්ගො

1.55. අංජනවනීය ථෙර ගාථා

“අඳුන් වනයට බැස දික්හඟලා පුටුව කුටියක් කොටගෙන (වාසය කළ මා විසින්) ත්‍රිවිද්‍යාවෙන් පැමිණෙන ලද්දාහ. බුදුහුගේ අනුශාසනය කරන ලදී.”

ආයුෂ්මත් අංජනවනීය තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.