ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

ඡට්ඨවග්ගො

1.56. කුටි විහාරි ථෙර ගාථා

“කුටියෙහි කවරෙක්ද? කුටියෙහි පහකළ රාගය ඇති නිර්වාණාරම්මණයෙහි යහපත්ව පිහිටි සිත් ඇති භික්ෂුවෙකි. ඇවත, මෙසේ දැනගන්න. තා විසින් කරනලද කුටිකා තොමෝ නොසිස් වූවාය.”

ආයුෂ්මත් කුටිවිහාරි තෙරණුවෝ මේ ගාථා වදාළහ.