ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

ඡට්ඨවග්ගො

1.58. රමණීය කුටික ථෙර ගාථා

“මාගේ කුටිකා තොමෝ සිත්කලුය. සැදැහැවතුන් විසින් දෙන ලද්දීය. සිත් අලවන්නීය. (තොප කීයේ සැබෑමය. එහෙයින්) මට කුමරියන්ගෙන් ප්‍රයොජනයක් නැත. කාන්තාවෙනි, (තොපගෙන් යම් කෙනෙකුන්ට ප්‍රයොජනයෙක් වේ නම් එහි යව්.”

ආයුෂ්මත් රමණිය කුටික තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.