ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

ඡට්ඨවග්ගො

1.59. කොසල විහාරී ථෙර ගාථා

“මම සැදැහැයෙන් පැවිදිවීමි. මට වෙනෙහි කුටිකාවක් කරන ලදු, නොපමාවිමි. කෙලෙස් තවන වීර්යයෙන් යුක්ත වීමි. මුහු කළ නුවණ ඇත්තෙමි. පැමිණි සිටි සිහි ඇත්තෙමි.”

ආයුෂ්මත් කොසල විහාරී තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.