ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

ඡට්ඨවග්ගො

1.60. සීවලී ථෙර ගාථා

“විද්‍යාවිමුක්ත්‍යාදී යම් ලාභයක් ප්‍රයෝජන කොට ඇත්තෙම් කුටි නම්වූ ශුන්‍යාගාරයට වැද්ද ගනිමිද, මාගේ ඒ කුශලසංකල්පයෝ සමෘද්ධව ගියහ. ත්‍රිවිද්‍යාවන් හා අර්හත්ඵල විමුක්තිය සොයමින් නවවිධ මානය හා සප්තවිධ අනුශය ගෙවා හැරියෙමි.”

ආයුෂ්මත් සීවලී තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.

වග්ගො ඡට්ඨො නිට්ඨිතො.