ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

සත්තමවග්ගො

1.61. වප්ප ථෙරගාථා

“මනා නුවණින් ස්වභාව ධර්මය අවිපරීත ලෙස දක්නා තැනැත්තේ දර්ශන සම්පන්න අන්‍යයාද (ආර්යයාද) දකියි. ස්වභාව ධර්මය අවිපරීත ලෙස නොදත් පෘථග්ජනයාද දකියි. ස්වභාව ධර්මය අවිපරීත ලෙස නොදත් පෘථග්ජනතෙමේ දර්ශන විරහිත පෘථග්ජනයාද දර්ශන සම්පන්න ආර්යයාද නොදකියි.”

ආයුෂ්මත් වප්පතෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.