ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

සත්තමවග්ගො

1.62. වජ්ජිපුත්ත ථෙරගාථා

“අපි වෙනෙහි හරනලද දරකඩක්සේ තනිව වාසය කෙරෙමු. ඒ මාහට බොහෝ නුවණැත්තෝ ස්වර්ගගාමීන්ට නිරයේ උපනුන් මෙන් කැමැති වෙත්.”

ආයුෂ්මත් වජ්ජිපුත්ත තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.