ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

සත්තමවග්ගො

1.63. පක්ඛ ථෙරගාථා

“යම් කෙනෙක් කුශලධර්මයෙන් ගිලිහුණෝ වෙද්ද, ඔවුහු නිරයාදියෙහි වැටීයෙති, (එසේ) වැටී ගියෝද භව සැපතෙහි ගිජුවූවාහු යළි යළිත් සසරදුකට වැටෙන්නාහ. මා විසින් සිවු මගින් කටයුතු සොළොස් වැදෑරුම් කිසකොට නිමවනලදී. ඇලියයුතු නිවනෙහි ඇලුම් කරනලදී. ඵල සමාපත්ති සුඛයෙන් නිවණට අනුක්‍රමයෙන් පැමිණෙනලදී.”

ආයුෂ්මත් පක්ඛ තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.