ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

සත්තමවග්ගො

1.68. එකුදානිය ථෙරගාථා

“උතුම් අර්හත්ඵල චිත්තයෙන් යුක්තවූ නොපමාවන්නාවූ අර්හත් මාර්ගඥාන ප්‍රතිලාභයට උපායවූ සත්තිස් බොධිපාක්ෂික ධර්මයෙහි හික්මෙන්නාවූ අටලෝ දහම්හි කම්පා නොවූ රාගාදී ක්ලේශ තැවිලි නැති බැවින් සන්සිඳුනාවූ සියලු කල්හි සිහියෙන් යුක්තවූ ක්ෂීණාශ්‍රව මුනිහට ඉෂ්ට වියොගාදී වස්තුක ශෝකයෝ නොවෙති.”

ආයුෂ්මත් එකුදානිය තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.