ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

සත්තමවග්ගො

1.70. පුණ්ණ ථෙර ගාථා

“මේ ශාසනයෙහි ශීලයම අග්‍රවේ. ඤාණ සම්පන්න පුද්ගලතෙමේ උතුම්වේ. මිනිසුන් විෂයෙහිද, දෙවියන් විෂයෙහිද, ශීලය හා ප්‍රඥාව හේතුකොට ගෙන ප්‍රතිපාක්ෂිකයන් පරදවා ජයගැන්මවේ.”

ආයුෂ්මත් පුණ්ණ තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.

වග්ගො සත්තමො නිට්ඨිතො.