ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

අට්ඨමවග්ගො

1.72. ආතුම ථෙරගාථා

“යම්සේ මොනවට වැඩීගිය ආශා ඇති හටගත් ලොකු කුඩා අතු ඇති හුණ කිළිලතෙමේ හුණ පඳුරෙන් බැහැරලන්නට නොහැකිවේද, බිරින්දක් ගෙන ආකල මමද එසේ ගෘහවාසයෙන් නික්මගත නොහෙන්නෙමි. මම දැන් පැවිදිවීමි. මට දැන් අනුදතමැනවි.”

ආයුෂ්මත් ආතුම තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.