ඛුද්දකනිකාය

ථෙරගාථා

එකක නිපාතය

අට්ඨමවග්ගො

1.73. මාණව ථෙරගාථා

“ජරායෙන් මඩනාලද එකක්හුද දුකටපත් හටගත් වෘද්ධි ඇති එකක්හුද, ආයුෂයාගේ පිරිහීමට

පැමිණ මළඑකක්හුද, දැක ඒ හේතුවෙන් සංවේගප්‍රාප්තවූ මම සිත්කලුවූ පඤ්චකාමයන් හැරපියා ගිහිගෙන් නික්ම පැවිදිවීමි.”

ආයුෂ්මත් මාණව තෙරණුවෝ මේ ගාථාව වදාළහ.