ඛුද්දක නිකාය

උදානය

3. නන්‍ද වර්ගය

2. නන්‍ද බ්‍රහ්මචරිය සූත්‍රය

[1] (මෙහි 1 වර්ගයේ 5 සූත්‍රයේ 1. ඡෙදය යෙදිය යුතුයි.)

[2] එ සමයෙහි වනාහි බුදුන්ගේ කුඩා මවගේ පුත් ආයුෂ්මත් නන්‍ද තෙමේ රැස්වූ බොහෝ භික්‍ෂූන්ට මෙසේ කියයි. (ii) “ඇවැත්නි, මම ඇල්මෙන් තොරව මහණ දම් පුරමි. මහණ දම හොඳට දරා ගැනීමට නොහැක්කෙමි. ශික්‍ෂාව ප්‍රතික්‍ෂෙප කොට ගිහි වන්නෙමි.” (iii) ඉක්බිත්තෙන් වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එක්තරා භික්‍ෂුවකට ආමන්ත්‍රණය කළසේක. ඉක්බිති එක්තරා භික්‍ෂුවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්තැනෙකද එහි පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එක් පැත්තෙක හුන්නේය. එක් පසෙක හුන් ඒ භික්‍ෂුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. “ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සහෝදරවූද කුඩා මවගේ පුත්‍රවූද ආයුෂ්මත් නන්‍ද රැස්වූ බොහෝ භික්‍ෂූන්ට මෙසේ ප්‍රකාශකරයි. (මෙහි 2 (ii) යෙදිය යුතුයි.)

[3] ඉක්බිත්තෙන් වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එක්තරා භික්‍ෂුවක් කැඳවූසේක. “භික්‍ෂුව, එන්න ආයුෂ්මත් නන්‍දය, ශාස්තෘන් වහන්සේ ඔබට කථාකරතියි” යන මගේ වචනයෙන් නන්‍ද භික්‍ෂුවට කථා කරන්න.

“ස්වාමීනි, එසේය”යි, ඒ භික්‍ෂුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරුදී ආයුෂ්මත් නන්‍ද යම් තැනෙකද එහි පැමිණියේය. පැමිණ, ආයුෂ්මත් නන්‍දට “ආයුෂ්මත් නන්‍ද, ශාස්තෘන් වහන්සේ ඔබට කථාකරතියි” මෙය කීය.

“ඇවැත්නි, හොඳයයි” ආයුෂ්මත් නන්‍ද ඒ භික්‍ෂුවට පිළිතුරුදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එහි පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එක් පසෙක හුන්නේය. එක් පසෙක හුන් ආයුෂ්මත් නන්‍දට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළසේක.

“නන්‍ද, ඔබ රැස්වූ බොහෝ භික්‍ෂූන්ට ‘ඇවැත්නි, මම ඇල්මෙන් තොරව මහණකම් කරමි, මහණකම හොඳට දරාගන්නට නොහැක්කෙමි, ශික්‍ෂාව ප්‍රතික්‍ෂෙපකොට ගිහි වන්නෙමියි’ මෙසේ ප්‍රකාශ කරහි?” “ස්වාමීනි, එසේය.”

“නන්‍ද, ඔබ කුමක් නිසා ඇල්මෙන් තොරව මහණදම් කරහිද, මහණකම හොඳට දරාගන්නට නොහැක්කෙහිද, ශික්‍ෂා ප්‍රතික්‍ෂෙපකොට ගිහි වන්නෙහිද?”

“ස්වාමීනි, ජනපද කල්‍යාණී නම් ශාක්‍යපුත්‍රය, ගෙදරින් පිටවන මට අඩක් පීරූ කෙසින් මා බලා ආර්ය පුත්‍රය, ඉක්මනින් එන්නයයි” මට මෙය කීවාය.

“ස්වාමීනි, ඒ මම ඇය සිහිකරන්නේ ඇල්මෙන් තොරව මහණදම් කරමි. මහණකම හොඳට දරන්නට නොහැක්කෙමි. ශික්‍ෂාව ප්‍රතික්‍ෂෙපකොට ගිහි වන්නෙමි.”

ඉක්බිත්තෙන් වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් නන්‍ද අතින් අල්ලාගෙන, යම්සේ බලවත් පුරුෂයෙක් හැකිළවූ අත දික් කරන්නේද දික්කළ අත හකුළන්නේද මෙසේම ජෙතවනයෙන් අතුරුදන්ව, තව්තිසා දෙවියන් අතර පහළ විය. එසමයෙහි වනාහි පරෙවි (රතු) පා ඇති පන්සියයක් පමණ දිව්‍යාප්සරාවෝ දෙවියන්ට අධිපති ශක්‍රයාට උපස්ථානයට පැමිණියාහුවෙත්.

ඉක්බිත්තෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් නන්‍දහට කථාකළසේක. “නන්‍ද, ඔබ මේ පරෙවි (රතු) පා ඇති පන්සියයක් පමණ දිව්‍යාප්සරාවෝ නොදක්නෙහිද?” “ස්වාමීනි, එසේය.” “නන්‍ද, ඔබ කුමක් සිතන්නෙහිද? ශාක්‍යප්‍රතී ජනපද කල්‍යාණියද පරෙවි පා ඇති මේ පන්සියයක් දිව්‍යාප්සරාවෝද යන මින් කවරක් වනාහි වඩා රූමත්ද, වඩා දැකුම් කලුද වඩා පහදවයිද?”

“ස්වාමීනි, යම්සේ කන් නාශා සිඳුණු දැවුණු වැඳිරිය යම්සේද, ස්වාමීනි, එසේම ශාක්‍යප්‍රතී ජනපද කල්‍යාණිය පන්සියයක් දිව්‍යාප්සරාවන් හා සමකිරීමේදී ගණනකට හෝ කලාවකට හෝ කලා අර්ධයකට හෝ නොඑයි. එහෙම නමුත් මේ පන්සියයක් අප්සරාවෝ වඩාරූමත්ය. වඩා දැකුම්කලුය, වඩා පහදවත් නන්‍ද, සිත් අලවන්න, නන්‍ද සිත් අලවන්න. පරෙවි පා ඇති පන්සියයක් අප්සරාවන් ලබා දීමට මම තොපට ඇපවෙමි.’ “ස්වාමීනි, ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට පරෙවි පා ඇති පන්සියයක් දිව්‍යාංගනාවන් ලබාදීමට ඉදින් මට ඇපවනසේක්ද, ස්වාමීනි, මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාව රැකීමෙහි ඇලෙන්නෙමි.”

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් නන්‍ද තෙරුන් අතින්ගෙන යම්සේ වනාහි බලවත් පුරුෂයෙක් හැකුළු අතක් දික්කරන්නේද, දික්කල අතක් වක්කරන්නේද, එසේම තව්තිසා වැසි දෙවියන් අතරෙහි අතුරුදහන්වූයේ ජෙතවනයෙහි පහළ විය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මවගේ සහෝදරියගේ පුත්‍ර ආයුෂ්මත් නන්‍ද දිව්‍යාංගනාවන් නිසා මහණකම් කරයි. පරෙවිපා ඇති පන්සියයක් දිව්‍යාංගනාවන් ලබාදීමට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහුට ඇපවීයයි භික්‍ෂූහු ඇසුවාහුය.

ඉක්බිති ආයුෂ්මත් නන්‍දගේ යහළු භික්‍ෂූහු “ආයුෂ්මත් නන්‍ද මෙහෙකරු කථාවෙන්ද මුදලට ගත්තෙකැයි යන කථාවෙන්ද කථාකරත්. ආයුෂ්මත් නන්‍ද තෙමේ මෙහෙකරුවෙකි. ආයුෂ්මත් නන්‍ද තෙමේ මුදලට ගත් කෙනෙකි. දිව්‍යාංගනාවන් නිසා මහණකම් කරයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පරෙවි පා ඇති පන්සියයක් දිව්‍යාංගනාවන් ලබාදීමට ඇපවූසේක. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් නන්‍දතෙමේ යහළු භික්‍ෂූන්ගේ මෙහෙකරු කථාවෙන්ද මිලයට ගත්තෙකැයි යන කථාවෙන්ද පිළිකුල් කරණු ලබන්නේ නින්‍දා කරණු ලබන්නේ ලජ්ජා කරනු ලබන්නේ හුදකලාවූයේ පිරිසෙන් ඈත්වූයේ අප්‍රමාදවූයේ කෙලෙස් තවන වීර්ය ඇත්තේ නිවන්වෙත යොමුකළ සිත් ඇතිව වාසයකරන්නේ ටික කාලයකින් කුලපුත්‍රයෝ වහාම ගිහිගෙන් නික්ම අනගාරික සංඛ්‍යාත ශාසනයෙහි පැවිදි වෙත්ද මහණකම අවසන්කොට ඇති ශ්‍රෙෂ්ඨවූ ඒ නිවණ තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කරයි. උත්පත්තිය ක්‍ෂයවිය. මහණකම කරණලදී, කටයුතු කරණලදී. මින්මතුවට අනිකක් නැතැයි දත්තේය. ආයුෂ්මත් නන්‍ද තෙමේ රහතන් අතරින් කෙනෙක් විය.

ඉක්බිති එක්තරා දෙවතාවෙක් මනහර රාත්‍රියෙහි යහපත් පාටඇති සම්පූර්ණ ජෙතවනරාමය බබුළුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්තැනෙක්හිද එහි පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේය. එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවතාවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට “ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මවුගේ සහෝදරියගේ පුත්‍රවූ ආයුෂ්මත් නන්‍ද කෙලෙස් ක්‍ෂයවීමෙන් කෙලෙස් නැති අර්හත්ඵල විමුක්තියද අර්හත්ඵල ප්‍රඥාවද මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කරයියයි” කීයේය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේටද නන්‍ද තෙමේ ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂයවීමෙන් ආශ්‍රව රහිත අර්හත්ඵල සමාධියටද අර්හත්ඵල ප්‍රඥාවටද මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කෙරේයයි මෙසේ දැනුමක් ඇතිවිය.

ඉක්බිති ආයුෂ්මත් නන්‍ද තෙමේ ඒ රාත්‍රිය ඇවෑමෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්තැනෙක්හිද එහි පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත් පසෙක හුන්නේය. එකත්පසෙක හුන් ආයුෂ්මත් නන්‍ද තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සෙට “ස්වාමීනි, පරෙවි පා ඇති පන්සියයක් දිව්‍යාංගනාවන් ලබාදීමට මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් ඇපයක්වූසේක්ද, ස්වාමීනි මම මේ පොරොන්දුවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුදවමියි” කීවේය. “නන්‍ද තෙමේ අකුසල් නැති කිරීමෙන් අකුසල් රහිත අර්හත්ඵල විමුක්තියද අර්හත්ඵල ප්‍රඥාවද මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණවාසය කෙරේයයි දැනගතිමි. දෙවියෝද මට “ස්වාමීනි ආයුෂ්මත් නන්‍ද තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මවුගේ සහෝදරීගේ පුත්‍රයාය. කෙලෙස් පහවීමෙන් කෙලෙස් නැති අර්හත්ඵල විමුක්තියද අර්හත්ඵල ප්‍රඥාවද මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කෙරේයයි’ සැලකළේය. නන්‍දය, තොපගේ සිත යම් වේලාවක කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනේද, ඉක්බිති මම ඒ ඇපයෙන් නිදහස්වූවෙමි.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් කරුණ දැන ඒ වේලාවෙහි මේ ප්‍රීතිවාක්‍යය ප්‍රකාශ කළසේක.

“ආර්යමාර්ග නැමැති ඒදණ්ඩ කරණකොටගෙන යමෙකු විසින් සංසාර නැමැති මඩවගුර තරණය කරණ ලද්දේ, ක්ලෙශකාම නැමැති කටුව මාර්ග ඥාන නමැති පොල්ලෙන් පොඩිකර දමන ලද්දේද, රහත් ඵලයත් නිවණත් ලැබූ ඒ භික්‍ෂූතෙම සැපදුක් දෙකෙහි නොසෙල්වේ.”