ඛුද්දක නිකාය

උදානය

3. නන්‍ද වර්ගය

5. කොලිත පසංසා සූත්‍රය

(මේ ඡෙදය 1 වර්ගයේ 5 සූත්‍රයේ 1 ඡෙදය මෙනි.)

එසමයෙහි වනාහි ඇවැත්වූ මහමුගලන් තෙරුන් වහන්සේ පළක් බැඳ කය කෙළින් තබා කය අනුව බලන සිහිය ඇතුළත යොදවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නුදුරෙහි හුන්නේ වෙයි. පළක් බැඳ කය කෙළින් තබා කය අනුව බලන සිහිය ඇතුළත යොදවා නුදුරෙහි හුන් ඇවැත්වූ මහමුගලන් තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් දුටුසේක්මය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කාරණය දැන ඒ වේලාවෙහි මේ ප්‍රීති වාක්‍ය ප්‍රකාශ කළසේක.

“කය අනුව බලන සිහිය යෙදූ සවැදෑරුම් ස්පර්ශායතනයන්හි හික්මීම ඇති නිතර එකඟ සිත් ඇති භික්‍ෂූතෙම තමාගේ නිර්වාණය දන්නේය.