ඛුද්දක නිකාය

උදානය

3. නන්‍ද වර්ගය

6. පිළින්‍දිවච්ඡ (සමුදාචාර) සූත්‍රය

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 6 සූත්‍රයේ 1 ඡෙදය මෙනි.)

එකල්හි වනාහි ආයුෂ්මත් පිලින්‍දිවච්ඡ ස්ථවිර තෙම භික්‍ෂූන්ට වසල වාදය කියමින් හැසිරෙයි. ඉක්බිති බොහෝ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද එතැන්හි පැමිණියහ. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත් පසෙක සිටියහ. එකත්පසෙක සිටියාවූ ඒ භික්‍ෂුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කළහ. “ස්වාමීනි, ආයුෂ්මත් පිලින්‍දිවච්ඡතෙම භික්‍ෂූන්ට වසල වාදය කියමින් හැසිරෙයි.”

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එක්තරා භික්‍ෂුවකට ඇමතූසේක. “මහණ, මෙහි එනු මැනවි. මාගේ වචනයෙන් ‘ඇවැත් පිලින්‍දිවච්ඡයෙනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ කැඳවන්නේයයි’ පිලින්‍දිවච්ඡ භික්‍ෂුවට අඬගසනු මැනවි” “එසේය ස්වාමීනියි” ඒ භික්‍ෂුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ප්‍රතිවචන දී ආයුෂ්මත් පිළින්‍දිවච්ඡ තෙම යම් තැනකද එහි පැමිණියේය. පැමිණ ආයුෂ්මත් පිලින්‍දිවච්ඡ තෙරුන්ට මෙය කීවේය. “ඇවැත්නි, ඔබට ශාස්තෲන්වහන්සේ අමතන සේක.” - “එසේය ඇවැත්නියි” ආයුෂ්මත් පිලින්‍දිවච්ඡතෙම ඒ භික්‍ෂුවට පිළිතුරු දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනක්හිද එහි පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත් පසෙක හුන්නේය.

එකත් පසෙක සිටියාවූ ආයුෂ්මත් පිලින්‍දිවච්ඡ තෙරුන්ට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. “වච්ඡය. ඔබ භික්‍ෂූන්ට වසල වාදයෙන් කථාකරන්නේය යනු සැබෑද?” - “එසේය ස්වාමීනි” ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වච්ඡගේ පෙර විසූ ජාති පිළිවෙල සිහිකොට භික්‍ෂූන් ඇමතූ සේක. “මහණෙනි, යුෂ්මත්හු වච්ඡ භික්‍ෂූවට දොස් නැගීම වශයෙන් ශබ්ද නොකරව්. මහණෙනි, වච්ඡ භික්‍ෂූව ඇතුළත කෝපය ඇතිව භික්‍ෂූන්ට වසල වාදය නොකියයි. මහණෙනි, වච්ඡ භික්‍ෂූව ජාති පන්සියයක් කොකඩවම බ්‍රාහ්මණ කුලයෙහි උපන්නේය. ඔහුට ඒ වසල වාදය බොහෝ කලක් පලපුරුදුය. එහෙයින් මේ වච්ඡ භික්‍ෂුව භික්‍ෂූන්ට වසල වාදය කියමින් හැසිරෙයි.”

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ වේලාවෙහි මේ ප්‍රීති වාක්‍යය ප්‍රකාශ කළ සේක.

“යමකු කෙරෙහි රැවිටිල්ලද මාන්නයද නොපවතීද යමෙක් ක්‍ෂය කළ ලොභ ඇත්තේ මමය මාගේයයි දෘෂ්ටිය නැත්තේ ආශාව නැත්තේ ක්‍රොධය වෙන් කෙළේ නිවුණු ආත්ම භාවයක් ඇත්තේද හෙතෙම බ්‍රාහ්මණ නම් වේ, ශ්‍රමණ නම් වේ, භික්‍ෂු නම් වේ.”