ඛුද්දක නිකාය

උදානය

4. මෙඝිය වර්ගය

10. (උපසන්ත) සාරිපුත්ත සූත්‍රය

(මෙහි 1 වර්ගයේ 5 සූත්‍රයේ 1 ඡෙදය යෙදිය යුතුයි.)

ඒ කාලයෙහි ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍රතෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බද්ධපර්යංකයෙන් ශරීරය ඇද නැතිව තබා තමාගේ කෙලෙස් සන්සිඳීම බලමින් සිටියේවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නුදුරු තැන්හි බද්ධපර්යංකයෙන් ශරීරය ඇද නැතිව තබා තමන්ගේ කෙලෙස් සන්සිඳීම බලමින් හුන් ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍රයන් දුටු සේක.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කාරණය දැන ඒ වේලාවෙහි මේ ප්‍රීති වාක්‍යය ප්‍රකාශ කළ සේක.

“ශාන්තවූ සන්සුන් සිත් ඇති තණ්හාව සිඳින ලද මහණහට ඉපදීම් නැමැති සසර ක්‍ෂය විය. හෙතෙම මාර බැම්මෙන් මිදුනේය.”

සතරවෙනි මෙඝිය වර්ගය නිමි.