ඛුද්දක නිකාය

උදානය

4. මෙඝිය වර්ගය

6. පිණ්ඩොලභාරද්වාජ සූත්‍රය

[1] (මෙහි 1 වර්ගයේ 5 සූත්‍රයේ 1 ඡෙදය යෙදිය යුතුයි.)

[2] එසමයෙහි වනාහි (ii) අරණ්‍යයෙහිම වසන, පිණ්ඩපාතයෙන්ම යැපෙන පංසුකූලයම හඳිනා, තුන් සිවුරම පොරවන, ඉච්ඡාරහිත, ලදදෙයින් සතුටුවන ඉතාම විවේකවූ, අනුන් හා නොගැවසෙන වීර්යය පටන්ගත්, ධුතවාද ඇති, සමාධියෙහි නිතර යෙදෙන ආයුෂ්මත් පිණ්ඩොලභාරද්වාජයන් වහන්සේ (iii) භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි අරමිණිය ගොතා බැඳ, කය කෙළින් තබා, සිටියේවෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ (මෙහි 2 (ii) යෙදිය යුතුයි.) සිටිනු දුටුයේවෙයි.

[3] ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අර්ථය දැන ඒ වේලාවෙහි මේ ප්‍රීතිවාක්‍යය පහළ කළසේක.

“හිංසා නොකිරීමද දොස් නොකීමද, විනය ශික්‍ෂා පදයන්හි, සංවරවීම (හික්මීම) ද ආහාරයෙහි පමණ දැනීමද, විවේක සෙනසුනද, සමාධියෙහි නිතර යෙදීමද (යන) මෙය බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනය වේ.”