ඛුද්දක නිකාය

උදානය

5. සොරණ වර්ගය

5. උපොසථකරණ සූත්‍රය

(මේ සූත්‍රයේ 1-8 ඡේදය අංගුත්තර නිකායේ අට්ඨක නිපාතයේ පළමුවෙනි පණ්ණාසකයේ 20 සූත්‍රයේ 1-9 ඡේද මෙනි.) (18 වෙනි පොතේ 1357 සිට බලන්න.)

(මෙහි 9-25 ඡේද අංගුත්තර නිකායේ 19 සූත්‍රයේ 2-21 ඡේද “පහරදය” වෙනුවට “මහණෙනි” යෙදීමෙන් සාදාගත හැක. (18 වෙනි පොතේ 1352 පිට බලන්න.)

[26] ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ (තමන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි මළ සිරුරුවැනි දුශ්ශීල පුද්ගලයා සමග සංවාසය නැතැබව යයි කියන ලද) මේ කාරණය දැන (සංවාසයට නොසුදුසුවූද සංවාසයට සුදුසුවූද විභාගය කිරීම දක්වන්නාවු) මේ ප්‍රීති වාක්‍යය පහළ කළ සේක.

‘(ඇවතට පැමිණ වසන්නේද) ඇවැත් වැස්සද, කෙළෙස් වැස්සද, අතිසයින් වස්නේය. සබ්‍රම්සරුන්ට පවසන්නේද දහම් පරිද්දෙන් විනය පරිද්දෙන් පිළියම් කරන්නේද දෙසන්නේද නැගී සිටින්නේද අන් ඇවැතකට නොපැමිණේද ඔහු විසින්) විවෘත කරණ ලද්දේ වන්නේය.” (නැවත ආපත්ති වර්ෂාවද ක්ලෙශ වර්ෂාවද නොවස්නේය. එහෙයින් සඟවනලද (ඇවත) ප්‍රකාශ කරවු. එසේ ඇති කල්හි ඒ ඇවතට දුවත්. පුද්ගලයා (අත්බැව අතිශයින් විඳ කෙළෙස් වැස්සෙන් නොවස්නේය. (නොතෙමෙන්නේය.)”