ඛුද්දක නිකාය

උදානය

6. ජාත්‍යන්ධ වර්ගය

1. ආයුසංඛාරොස්සජන සූත්‍රය

(මේ සූත්‍රය අංගුත්තර නිකායේ අට්ඨක නිපාතයේ 7 චාපාල වර්ගයේ 20 වෙනි ආයුසංඛාරොස්සජන සූත්‍රය මෙනි.) - (පිට 1437)