ඛුද්දක නිකාය

උදානය

6. ජාත්‍යන්ධ වර්ගය

2. ජටිලාදිසත්තක සූත්‍රය

(මේ සූත්‍රයේ 1-8 ඡෙද සංයුත්ත නිකායේ 2 වර්ගයේ ජටිල සූත්‍රයේ 1-8 ඡෙද මෙන් වෙති. )

එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන්වහන්සේ මේ කාරණය දැන ඒ වේලාවෙහි මේ ප්‍රීති වාකය පහළකළ සේක:-

“දූත මෙහෙවර ඔත්තුකාර කර්මාදි හැම (පාපධර්මයෙහි මේ රාජපුරුෂයන් මෙන් පැවිද්දා) වෑයම් නොකරන්නේය, (පැවිදි වෙසින්) අන්‍ය පුරුෂයෙකුගේ සේවක පුරුෂයෙක් නොවන්නේය. අන් (ප්‍රධානයෙකු) ජීවත් නොවන්නේය, අන්‍ය අකුශලකර්මයක් නිසා දිවි නොපවත් වන්නේය, ධනාදිය පිණිස දහම් නොකියන්නේය. ධර්මය හෙතුකොට වෙළඳාම් නොකරන්නේය, එසේ ධර්මය හෙතුකොට වෙළෙඳාම් නොකරන්නේයි.”