Details for Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pakiṇṇaka 12 Satta
ID Division Vol/Page Translations
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Khandhaka
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Khandhaka
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Khandhaka
No parallel Chinese Sarvāstivāda Khandhaka
No parallel Chinese Dharmaguptaka Khandhaka
No parallel Chinese Mahīśāsaka Khandhaka
Lzh Mg Bu Pn 12 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka
vn
No parallel Pāli Theravāda Khandhaka
Skt Lo Bu Pn 12 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pakiṇṇaka