Details for Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha Pācittiyā 32 Paramparabhojana
ID Division Vol/Page Translations
Pi Tv Bu Vb Pc 33 Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Vin iv 76
en vn
Pi Tv Bu Pm Pc 33 Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bu Pc 33 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
en
Lzh Sarv Bu Vb Pc 31 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm Pc 31 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 Pc 31 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 Pc 31 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot Pc 31 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
Lzh Mu Bu Vb Pc 31 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mu Bu Pm Pc 31 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb Pc 31 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm Pc 31 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
Skt Mu Bu Pm GBM 3 Pc 31 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Gap in manuscript Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
Skt Mu Mpt Bu Pm Pc 31 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mi Bu Vb Pc 31 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mi Bu Pm Pc 31 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mg Bu Vb Pc 32 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bu Pm Pc 32 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Mg Bu Pm Pc 32 Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Lo Bu Pm Pc 32 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb Pc 32 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm Pc 32 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 Pc 32 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
Gap in manuscript Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Ka Bu Pm Pc 31 Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Upali Bu Pc 33 Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Gap in manuscript Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
Lzh Mi Bi Vb Pc 20 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mi Bi Pm Pc 20 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mg Bi Vb Pc 22 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bi Pm Pc 22 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
Skt Lo Bi Vb Pc 22 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga