Avadānaśatakam* |

dvitīyo vargaḥ |

14: ītiḥ

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃgho rājagṛham upaniśritya viharati veṇuvane kalandakanivāpe |

tasmiṃś ca nāḍakanthāyāṃ mahājanamarako babhūva | tato janakāyo rogaiḥ pīḍitaḥ tāni tāni devatāsahasrāṇy āyācate śivavaruṇakuberavāsavādīni | na cāsya sā ītir upaśamaṃ gacchati | athānyatama upāsako nāḍakanthāyāṃ prativasati | sa nāḍakantheyān brāhmaṇagṛhapatīn idam avocat: eta yūyaṃ buddhaṃ śarāṇaṃ gacchata, taṃ ca bhagavantam āyācadhvam ihāgamanāya | apy eva bhagavatā svalpakṛcchreṇāsyā īter vyupaśamaḥ syād iti | atha nāḍakantheyā brāhmaṇagṛhapatayo bhagavantam āyācituṃ pravṛttāḥ: āgacchatu bhagavān asmād vyasanasaṃkaṭān mocanāyeti ||

atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam avijñātam* | dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ mahākāruṇikānāṃ lokānugrahapravṛttakānām ekārakṣāṇāṃ śamathavipaśyanāvihāriṇāṃ tridamathavastukuśalānāṃ caturoghottīrṇānāṃ caturṛddhi­pād­acaraṇatalasupratiṣṭhitānāṃ caturṣu saṃgrahavastuṣu dīrgharātrakṛta­pari­cayānāṃ pañcāṅgaviprahīṇānāṃ pañcagatisamatikrāntānāṃ ṣaḍaṅgasamanvāgatānāṃ ṣaṭpāramitāparipūrṇānāṃ sapta­bodhyaṅ­gakusumāḍhyānām aṣṭāṅgamārgadeśikānāṃ navānupūrvavihārasamā­patti­kuśalānāṃ daśabalabalināṃ daśadiksamāpūrṇayaśasāṃ daśa­śata­vaśavartiprativiśiṣṭānāṃ trī rātres trir divasasya ca buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokya jñānadarśanaṃ pravartate: ko hīyate ko vardhate kaḥ kṛcchraprāptaḥ kaḥ saṃkaṭaprāptaḥ kaḥ saṃbādhaprāptaḥ kaḥ kṛcchra­saṃ­kaṭa­saṃ­bādhaprāptaḥ ko ’pāyanimnaḥ ko ’pāyapravaṇaḥ ko ’pāyaprāgbhāraḥ | kam aham apāyād uddhṛtya svarge mokṣe ca pratiṣṭhāpayeyam*, kasya kāmapaṅkanimagnasya hastoddhāram anupradadyām*, kam āryadhanavirahitam āryadhanaiśvaryādhipatye pratiṣṭhāpayeyam*, kasyāj­ñāna­timirapaṭala­parya­vanaddhanetrasya jñānāñjanaśalākayā cakṣur viśodhayāmi | kasyānavaropitāni kuśalamulāny avaropayeyam*, kasyāvaropitāni paripācayeyam*, kasya paripakvāni vimocayeyam* | āha ca:

apy evātikramed velāṃ sāgaro makarālayaḥ
na tu vaineyavatsānāṃ buddho velām atikramet ||

atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya bhikṣugaṇaparivṛto bhikṣusaṃghapuraskṛto nāḍakanthām anuprāptaḥ | tato bhagavatā tan nagaraṃ sarvaṃ hṛdimaitryā sphuṭam*, yato marakāḥ prakrāntāḥ, ītiś ca vyupaśāntā | tatas teṣāṃ brāhmaṇagṛhapatīnāṃ buddhadarśanān mahāprasāda utpannaḥ, prasādajātaiś ca bhagavān saśrāvakasaṃghaḥ cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkāraiḥ saṃpravāritaḥ | tatas tebhyo bhagavatā tādṛśī caturāryasatya­saṃ­prativedhikī dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā anekair brāhmaṇagṛhapatibhiḥ srotaāpattiphalam anuprāptam*, aparaiḥ sakṛdāgāmiphalam, aparaiḥ anāgāmiphalam*, aparaiḥ pravrajya sarvakleśaprahāṇād arhatvaṃ sākṣātkṛtam* | sarvaṃ ca tan nagaraṃ buddhanimnaṃ dharmapravaṇaṃ saṃghaprāgbhāraṃ saṃvṛttam* ||

bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: āścaryaṃ bhadanta yāvad ime satvā bhagavataḥ prasādād vyasanagatāḥ santo vyasanāt parimuktā iti | bhagavān āha: tathāgatenaivaitāni bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni oghavat pratyupasthitāny avaśyaṃbhāvīni | mayaitāni karmāṇi kṛtāny upacitāni |
ko ’nyaḥ pratyanubhaviṣyati? na bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau, api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca;

na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | sonst: karmāṇy api kalpaśatair api |

sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvani candro nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi tathāgato ’rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | atha candraḥ samyaksaṃbuddho janapadacārikāṃ carann anyatamāṃ rājadhānīm anuprāptaḥ | aśrauṣīd rājā kṣatriyo mūrdhābhiṣiktaḥ: candraḥ samyaksaṃbuddho ’smākaṃ vijitam anuprāpta iti | śrutvā ca punar mahatyā rājarddhyā mahatā rājānubhāvena samanvāgato yena candraḥ samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya candrasya samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat* | ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ kṣatriyaṃ mūrdhābhiṣiktaṃ candraḥ samyaksaṃbuddho bodhikarakair dharmaiḥ samādāpayati | atha rājā kṣatriyo mūrdhābhiṣikto labdhaprasāda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena candraḥ samyaksaṃbuddhas tenāñjaliṃ praṇamya candraṃ samyaksaṃbuddham idam avocat*: adhivāsayatu me bhagavān iha vāsaṃ traimāsyaṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena | ahaṃ bhagavantaṃ upasthāsyāmi cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārair iti | adhivāsayati candraḥ samyaksaṃbuddho rājñas tūṣṇībhāvena | tasya ca rājño nagare tena samayena mahājanamarako babhūva, ītiś ca, yena sa mahājanakāyo ’tīva saṃtarpyate | tato rājñā vyādhipraśamanārthaṃ candraḥ samyaksaṃbuddho ’dhīṣṭaḥ | sādhu bhagavan kriyatām asyā īter upaśamopāya iti | tato bhagavāṃś candraḥ samyaksaṃbuddho rājānam uvāca: gaccha mahārāja imāṃ saṃghāṭīṃ dhvajāgre baddhā mahatā satkāreṇa sve vijite paryāṭaya, asya ca mahāntam utsavaṃ kuru | sarvaṃ ca mahājanakāyaṃ buddhānusmṛtau samādāpayeti | te svastir bhaviṣyatīti | tato rājñā yathānuśiṣṭaṃ sarvaṃ tathaiva ca kṛtam* | taddhetutatpratyayaṃ ca sarvā ītayaḥ praśāntāḥ | tataḥ sa janakāyo labdhaprasādo rājāmātyapaurāś ca buddhaṃ śaraṇaṃ gatāḥ, dharmaṃ saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gatāḥ ||

bhagavān āha: kiṃ manyadhve bhikṣavo yo ’sau tena kālena tena samayena rājā babhūva, ahaṃ saḥ | mayāsau candrasya samyaksaṃbuddhasya mahatī pūjā kṛtā | tasya me karmaṇo vipākena devamanuṣyasaṃprāpakaṃ saṃsāre mahatsukham anubhūtam* | idānīm api taddhaituky eva vibhūtiḥ, yena yac cintayāmi yat prārthaye tat tathaiva sarvaṃ samṛdhyati | tasmāt tarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyam: yac chāstāraṃ satkariṣyāmo gurukariṣyāmo mānayiṣyāmaḥ pūjayiṣyāmaḥ | śāstāraṃ satkṛtya gurukṛtya mānayitvā pūjayitvopaniśritya vihariṣyāmaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān | āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||